Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22-07-2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van ... lees meer

Mededeling verrekening door Belastingdienst

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22-07-2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en ... lees meer

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22-07-2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te re-integreren. In eerste instantie is re-integratie ... lees meer

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15-07-2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang ... lees meer

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15-07-2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van ... lees meer

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15-07-2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen ... lees meer

Steunmaatregel varend erfgoed

Steunmaatregel varend erfgoed

15-07-2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling ... lees meer

Publicatie Garantieregeling Evenementen

Publicatie Garantieregeling Evenementen

08-07-2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling Evenementen) ... lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

08-07-2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt: voor ... lees meer

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

08-07-2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij ... lees meer

Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

08-07-2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties ... lees meer

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

01-07-2021

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 1 juli 2021 als ... lees meer